Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu Internetowego Trojansport.pl jest Jaroslaw Trojanowicz i Aneta Druzgalska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Trojan Sport S.C. J. Trojanowicz i A. Druzgalska z siedzibą w Berest 98, 33-380 Krynica Zdrój, NIP 734 354 04 03, adres poczty elektronicznej: sklep@trojansport.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych w celach związanych z działalnością firmy Trojan Sport S.C. w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach sklepu internetowego Trojansport.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów) oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Trojan Sport S.C. zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.

5. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
b) do sprostowania przekazanych danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” zgodnie z art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Firma Trojan Sport S.C. J. Trojanowicz i A. Druzgalska z siedzibą w Bereście, Berest 98, 33-380 Krynica Zdrój legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej: 734 354 04 03 przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Firma Trojan Sport S.C. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności firma Trojan Sport S.C. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Firma Trojan Sport S.C. sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego Trojansport.pl

7. Dane osobowe zbierane w sklepie internetowym www.trojansport.pl będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego.

8. Firma Trojan Sport S.C. dba o bezpieczeństwo danych osobowych dlatego wszędzie gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych połączenie między Klientem a serwerem jest szyfrowane przy pomocy certyfikatów SSL. Dzięki temu nasi Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.

9. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest konieczne do celów określonych w punkcie nr 3.

10. Klienci mogą przeglądać sklep internetowy Trojansport.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

11. Dane podawane przez Klienta w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Trojansport.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Trojan Sport S.C. informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

12. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Trojan Sport S.C. za zgodą Klientów.

13. W przypadku uzyskania przez firmę Trojan Sport S.C. wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Trojansport.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, firma Trojan Sport S.C. może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

14. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Credit Agricole są przekazywane Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 53-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 1 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000039887. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 657-008-22-74. 

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Credit Agricole Bank Polska. płatności za nabyte w Trojansport.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Trojansport.pl sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Credit Agricole.

15. Sklep internetowy Trojansport.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393. Administrator przekazuje Ceneo Sp. z o.o. adres email Kupujących w celu przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Ceneo Sp. z o.o. ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej transakcji oraz zakupionego produktu a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet.

16. Firma Trojan Sport S.C. zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy firma Trojan Sport S.C. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez firmę Trojan Sport S.C. danych osobowych innemu niż Trojan Sport S.C. administratorowi danych.

17. Firma Trojan Sport S.C. zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Firma Trojan Sport S.C. zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Firma Trojan Sport S.C. może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec firmy Trojan Sport S.C.. lub też gdy firma Trojan Sport S.C. uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Trojansport.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

18. Firma Trojan Sport S.C. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

19. Firma Trojan Sport S.C. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Trojansport.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Trojansport.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

gwarancja najniższejceny

ekspresowawysyłka

profesjonalnedoradztwo

szerokiasortyment

doświadczenie20 lat

zwrot do14 dni

darmowa dostawa od400 zł

dobór sprzętu ankieta

faq

porady narciarskie

trojan sport opinie

karta podarunkowa trojan sport

profesjonalny serwis wypozyczalnia

Newsletter

Bądź zawsze na czasie

zAPISZ SIĘ, A W PREZENCIE OTRZYMASZ DARMOWY PORADNIK DLA NARCIARZY!