Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu Internetowego Trojansport.pl jest Jaroslaw Trojanowicz i Aneta Druzgalska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Trojan Sport S.C. J. Trojanowicz i A. Druzgalska z siedzibą w Berest 98, 33-380 Krynica Zdrój, NIP 734 354 04 03, adres poczty elektronicznej: sklep@trojansport.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych w celach związanych z działalnością firmy Trojan Sport S.C. w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach sklepu internetowego Trojansport.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów) oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Trojan Sport S.C. zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.

5. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
b) do sprostowania przekazanych danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” zgodnie z art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Firma Trojan Sport S.C. J. Trojanowicz i A. Druzgalska z siedzibą w Bereście, Berest 98, 33-380 Krynica Zdrój legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej: 734 354 04 03 przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Firma Trojan Sport S.C. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności firma Trojan Sport S.C. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Firma Trojan Sport S.C. sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego Trojansport.pl

7. Dane osobowe zbierane w sklepie internetowym www.trojansport.pl będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego.

8. Firma Trojan Sport S.C. dba o bezpieczeństwo danych osobowych dlatego wszędzie gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych połączenie między Klientem a serwerem jest szyfrowane przy pomocy certyfikatów SSL. Dzięki temu nasi Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.

9. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest konieczne do celów określonych w punkcie nr 3.

10. Klienci mogą przeglądać sklep internetowy Trojansport.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

11. Dane podawane przez Klienta w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Trojansport.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Trojan Sport S.C. informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

12. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Trojan Sport S.C. za zgodą Klientów.

13. W przypadku uzyskania przez firmę Trojan Sport S.C. wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Trojansport.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, firma Trojan Sport S.C. może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

14. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Credit Agricole są przekazywane Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 53-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 1 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000039887. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 657-008-22-74. 

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Credit Agricole Bank Polska. płatności za nabyte w Trojansport.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Trojansport.pl sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Credit Agricole.

15. Sklep internetowy Trojansport.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393. Administrator przekazuje Ceneo Sp. z o.o. adres email Kupujących w celu przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Ceneo Sp. z o.o. ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej transakcji oraz zakupionego produktu a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet.

16. Firma Trojan Sport S.C. zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy firma Trojan Sport S.C. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez firmę Trojan Sport S.C. danych osobowych innemu niż Trojan Sport S.C. administratorowi danych.

17. Firma Trojan Sport S.C. zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Firma Trojan Sport S.C. zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Firma Trojan Sport S.C. może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec firmy Trojan Sport S.C.. lub też gdy firma Trojan Sport S.C. uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Trojansport.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

18. Firma Trojan Sport S.C. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

19. Firma Trojan Sport S.C. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Trojansport.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Trojansport.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

dobór sprzętu ankieta

porady narciarskie

trojan sport opinie

karta podarunkowa trojan sport

profesjonalny serwis wypozyczalnia

Newsletter

Bądź zawsze na czasie

zAPISZ SIĘ, A W PREZENCIE OTRZYMASZ DARMOWY PORADNIK DLA NARCIARZY!